0905 497 533 info@ham-ham.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Ham- Ham s.r.o. platné od 1.7.2013

Predávajúci (Ham-Ham, s.r.o.- ďalej len „Predávajúci“) sa zaväzuje vyrobiť Tovar na základe objednávky Kupujúceho (fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá s predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom záväznej objednávky – ďalej len „Kupujúci“) Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za tovar vopred na ním (Kupujúcim) stanovené obdobie a to najneskôr v deň dodania prvého Tovaru. Cenník je uverejnený na internetovej  stránke www.ham-ham.sk.) Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar prevziať a uhradiť. Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o všetkých zdravotných komplikáciách, ktoré môžu mať negatívny vplyv v kombinácii s Tovarom (napr. alergie na jedlo, diabetes atď.) O zmene miesta dodania, skladovaní tovaru, zmene spôsobu platby atď. je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho najneskôr 2 pracovné dni vopred. Zmeny, ktoré nebudú uskutočnené 2 dni vopred, nemusí predávajúci reflektovať a tieto zmeny naukladajú Kupujúcemu právo na zľavu, reklamáciu alebo prípadnú kompenzáciu. Vybrané druhy jedál uvedené v jedálničku je možné meniť v deň dodania podľa aktuálnej ponuky čerstvých potravín na trhu a kupujúci sa nemôže dožadovať reklamácie. Objednávka prijatá najneskôr do 12:00 hod sa považuje za platnú a Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať Tovar najneskôr za dva pracovné dni od prijatia objednávky.

Platba: Kupujúci sa zaväzuje uhradiť za Tovar cenu podľa aktuálneho cenníku (cenník uverejnený na www.ham-ham.sk – ďalej len cenník) a to na základe vystavenej faktúry prípadne pokladničného dokladu najneskôr v deň začatia stravovacieho cyklu.

Dodacie podmienky, dodanie: Predávajúci dodá Tovar na miesto určenia za poplatok/bez poplatku podľa cenníka a v čase, podľa aktuálnych možných podmienok Predávajúceho, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Vodič rozvážajúci Tovar dodá Tovar Kupujúcemu. Pokiaľ je dohodnuté doručenie bez osobného dodania t.j. „zavesenie na kľučku, ponechanie na parapete, v prejazde, v bytovom dome pred vchodom, a podobne“, má sa za to, že Kupujúci tovar prevzal okamihom neosobného dodania. Kupujúci je v týchto prípadoch povinný umožniť k týmto priestorom Predávajúcemu prístup. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu, odcudzenie alebo znehodnotenie Tovaru. Tovar je dodávaný v chladenom stave. Tovar musí byť až do konzumácie udržovaný v chladenom stave. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ po dodaní Tovaru dôjde k porušeniu skladovacích podmienok.

Trvanlivosť, príprava: Po otvorení Tovar ihneď spotrebujte

Záverečné ustanovenia: Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné práva a povinnosti, ako aj ostatné právne vzťahy vznikajúce z tejto zmluvy, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci a Predávajúci rovnako uvádzajú, že tieto Všeobecné obchodné podmienky sú prejavom ich pravej a slobodnej vôle, že im je obsah vo všetkých článkoch jasný, že boli uzatvorené vážne, zrozumiteľne a neboli uzatvorené v tiesni a za zvlášť nevýhodných podmienok.

V Poprade dňa 1.7.2013
Ham-Ham s.r.o.